Ontwikkelingen landgoed Willibrordus en restauratie kapel.
Update december 2013

De omgeving

Buurttuin Ypestein ligt naast de Trog. Het is een project waar bewoners van de wijk en cliënten samenwerken. Voor de gemeente is het een voorbeeld hoe meerdere buurttuinen in Heiloo zouden kunnen ontstaan. Tijdens een bezoek van de burgemeester en wethouders is afgesproken dat er in Heiloo groensafari’s worden georganiseerd. Daar waar mogelijk wordt een kopie van de buurttuin aangelegd. Eerder kende het Oranjefonds de Buitenkans voor dit project € 9200.- toe, deze maand schonk het RABO coöperatie fonds € 1900.-

Het optreden van de theaterbeweging met het stuk ZOT! op de locatie was een succes. 500 kaarten waren snel uitverkocht. In de kerstvakantie wordt Zot! in het Dolhuys opgevoerd.

De kunstenaars van Cascoland die deze zomer het kunstwerk: in den ether, opvoerden hebben bij het Taqacultuurfonds subsidie gevraagd. Na toekenning kan in 2014 fase 2 worden uitgevoerd.

Het College bestuur Clusiuscollege en raad van bestuur GGZ NHN tekenen op 21 januari 2013 het project Landgoed Willibrordus. In dit project werken cliënten en leerlingen samen op het open luchtleslokaal landgoed Willibrordus. FPA en Clusius onderzoeken de mogelijkheid dat FPA cliënten tijdens de behandelperiode een opleiding kunnen volgen.

De kaasproducent in de oude keuken heeft van fondsen en particuliere investeerders middelen verkregen. Daardoor wordt het mogelijk om naast kaas ook yoghurt en karnemelk te produceren. Cliënten en leerlingen kunnen daar de opleiding “zuivelaar” gaan volgen. Bij het Rabofonds: samen sterk, is een aanvraag gedaan om verder te kunnen investeren in productiemiddelen.

Met de technische dienst gaan we in gesprek over de beveiliging op het terrein. Diefstal van waardevolle materialen, op klaarlichte dag of ’s nachts, is dit jaar te veel voor gekomen. Onlangs werden de loodslabben van de PMT gebouwen en keuken weggesneden. Een aanzienlijke schadepost. We gaan nadenken hoe we de medewerkers op het terrein kunnen informeren over werkzaamheden die worden uitgevoerd. Een soort Willibrordus alert creëren. Ook wordt gedacht aan het aanbrengen van schrikbelichting en het herpositioneren van camera's.

Herbestemming kapel
De restauratie van de kapel verloopt volgens planning. Er zijn tot op heden geen tegenvallers waardoor er budgetproblemen zouden kunnen ontstaan. De ingepakte koepel is voor velen een bezienswaardigheid. Medio juni 2014 is de restauratie gereed. Om ideeën over de toekomstige bestemming te krijgen was er op 13 november een inspiratie avond. Onverwacht groot was het aantal bezoekers, die uit de hele regio afkomstig waren. Na deze avond hebben zich kandidaat exploitanten gemeld. Daar zijn we mee in gesprek. Om exploitatie van de kapel mogelijk te maken is het plan om de kapel basis multifunctioneel te maken. Kerkbanken verwijderen, aanbrengen van een toiletgroep, horeca uitgiftepunt en akoestische voorzieningen. De monumentencommissie is in principe akkoord met de interieur wijzigingen. 

Voor de kapel is een business case opgesteld. Alle gedane investeringen, de boekwaarde en het bedrag nodig voor de investeringen zijn in beeld. Met deze cijfers wordt voor de organisatie en kandidaat exploitanten duidelijk wat de jaarlijkse exploitatiekosten zijn. Met de cliëntenraden en collega’s geestelijk verzorgers houden we contact over hoe kerkdiensten passen in de toekomstige bestemming.

Voor de investeringen zijn we op zoek naar sponsors. Een opgerichte stichting vrienden van de Cultuurkoepel Heiloo krijgt hier een belangrijke taak in. Rol van de stichting is 3e geldstromen aan te boren die aangewend worden voor investering en instandhouding. Bestuursleden van de stichting gaan eerdaags enthousiast aan de slag.

Tegenslag is dat bij werkzaamheden in de binnentuin voor een nieuwe hemelwaterafvoer, asbest in de grond is aangetroffen. De ernst ervan is nog niet geheel duidelijk evenals de wijze waarop de asbest moet worden verwijderd.

Publicaties in de lokale pers over de restauratie van de kapel levert veel reacties op van de burgerij. Boeiende verhalen over een geschiedenis waaruit ook betrokkenheid blijkt met het gebouw.

Bij de KLM is een bijdrage gevraagd voor de kosten van de nieuwe (led)verlichting die in het kruis wordt geplaatst. De verlichting maakt namelijk geen onderdeel uit van het monument. 

Bij de provincie is een extra subsidie voor de kapel aangevraagd. Belangrijke voorwaarde om daarvoor in aanmerking te komen is de publiekstoegankelijkheid van het monument. Op verzoek van de provincie werd een notitie geschreven over de publiekstoegankelijk van het gehele monument. Op 18 december wordt bekend of de subsidie is toegewezen. Toewijzing van de subsidie is van invloed op de exploitatiekosten.
*** de provincie heeft voor de kapel (€ 187.000,00) en het hoofdgebouw (€ 315.000,00) subsidie toegekend**** 

Herbestemming middendeel hoofdgebouw
Voor vestiging in het Willibrordus Business Centrum bestaat nog steeds veel belangstelling. De snelle verhuur is in die zin een succes. Er is sprake van een wachtlijst, er zijn ook mutaties. De mutaties bieden de mogelijkheid om kandidaten te selecteren op bedrijvigheid en diversiteit van de onderneming. Een nieuwe fase in de herbestemming. Dit is ook de ervaring van andere herbestemmers. 

De huurdersvereniging is opgericht en met een aantal ondernemers is een interieurgroep samengesteld. De internetvoorziening is op orde. Voor de hal heeft de houtafdeling prachtige postbussen gemaakt die vervolgens worden verhuurd. Gelet op de belangstelling van kandidaat huurders onderzoeken we (financieel) deze maanden de mogelijkheid de rechtervleugel (het Uitzicht) voor een deel te verhuren.

De ondernemers uit Heiloo volgen de herontwikkeling van de gebouwen en het terrein op de voet. Reden dat GGZ NHN lid is geworden van de vereniging ondernemend Heiloo. Ook de gemeente Heiloo volgt de ontwikkelingen en legt kwesties voor, die te maken hebben met de bestemming van gebouwen en inrichting van het terrein. Er is nu een structureel overleg met de ambtenaren. We kijken uit naar de dag dat I-connect zich in het gebouw gaat vestigen. Ook voor het hoofdgebouw hopen we 18 december 2013 een positief bericht te krijgen op de bij de provincie aangevraagde subsidie voor onderhoud.

Villa’s
De villa’s staan nu prachtig vrij. Rondom de villa’s worden de paden aangelegd volgens de historische contouren. Onderzocht wordt of er, voor de verdere aanleg en instandhouding, mogelijkheden zijn een zogenaamde groene Brim subsidie te krijgen. Bij de aanplant worden de vrijwilligers van Buurttuin Ypestein betrokken.

Cultureel centrum de Strandwal
De belangstelling van externen blijft groot. Met het activiteitencentrum, de Buitenkans en de restauratieve dienst gaan we een jaaractiviteiten kalender opstellen. Soms wordt van medewerkers, cliënten en vrijwilligers in korte tijd veel inzet gevraagd. We proberen hierin een spreiding aan te brengen.

Museum
Ex medewerkers hebben met hart en ziel vele jaren achtereen gewerkt om het museum St. Willibrordus in te richten en alle attributen vast te leggen. Een groot deel heeft grote museale waarde die nog verder moet worden beschreven. Inspanningen om de museumcommissie te verjongen lukken. Enkele oudgedienden hebben afscheid genomen. Jos Mascini is nu coördinator van de museumcommissie. Een historicus die zich in het hoofdgebouw vestigde en een gepensioneerde conservator van het Teylersmuseum zijn tot de commissie toegetreden. Opvallend is hoe veel verzoeken er binnen komen om een rondleiding te krijgen. De vrijwilligers nemen deze taak op zich. Met ingang van 1 januari 2014 wordt voor rondleidingen een vergoeding gevraagd.
In januari zal een beleidsplan geschreven zijn die met de raad van bestuur besproken zal worden. Met de directie van het Dolhuys vinden gesprekken plaats hoe het beheer van de museale stukken (eigendom van NHN) verder plaats moet vinden.

Tot slot
De inspanningen om de omgekeerde integratie op de locatie verder te ontwikkelen is in vele opzichten geslaagd en daarom is 2013 succesvol te noemen. We zijn er echter nog (lang) niet. Het in bezit hebben van een monument en het in stand houden trekt een zware wissel op de financiën van de organisatie en is in die zin een last en (nog) geen lust. Hoe zouden de broeders dat in de jaren ‘30 hebben gedaan? Hun onverzettelijkheid heeft tot goede dingen geleid.